آیا آنها که می دانند و آنها که نمی دانند برابرند؟ "قران کریم"
فعالیت های پژوهشی به صورت فایل Pdf
Copyright  © 2017 honarbakhsh.semnan.ac.ir . All rights reserved