آیا آنها که می دانند و آنها که نمی دانند برابرند؟ "قران کریم"
فرهنگ سازیCopyright  © 2017 honarbakhsh.semnan.ac.ir . All rights reserved